زنان


جهانی شدن، اصلاحات ساختاری و جابجایی در جنبش های زنان

نکاتی در باره:
ماریا پاشینگا                  
 برگردان :ناصر پیشرو
نقل از آلترناتیو شماره 17
در دو دهه گذشته با افول جنبش توده ای زنان و نهادینه شدن فزاینده آن در ساختارهای سرمایه داری مواجه بوده ایم.در ظاهر چنین به نظر می رسد که برای جنبش آزادی زنان این امکان فراهم شده که به هدف نهایی خود دست یابد.از نگاه مارکسیستی  اما واقعیت چیز دیگری است. بر اثرکارکردهای شیوه تولید سرمایه داری و تهاجم نئولیبرالی،نابرابری زن و مرد در بسیاری از جنبه ها افزایش چشم گیری داشته و برابری بین دو جنس به بن بست رسیده است.هدف این نوشتار، واکاوی نظرات
مناسبات جنسیت ها
برگرفته از:"فرهنگ تاریخی-انتقادی فمینیسم"*
برگردان:ناصر پیشرو
مناسبات جنسیت ها، بعنوان یک واژه در بسیاری از حوزه ها رواج دارد اما تا به حال به ندرت مفهوم ژرف آن درک شده است به همین خاطر وهم زمان با طرح بحث ها و برداشت های متفاوت است که می توان به توضیح مفهمومی آن پرداخت.این مفهوم باید توان بررسی انتقادی تنش بین جنسیت ها را در کلیت روابط اجتماعی داشته باشد.
مفهوم مناسبات جنسیت ها، نتیجه روابط بین دو جنس مورد بررسی را پیش شرط قرار می دهد                                                                                                                                                        ادامه


شرایط  و چشم انداز جنبش زنان
    ماریا پاشینگر       Maria Pachinger
برگردان: ناصر پیشرو
جنبش زنان طی 20 سال گذشته افولی غم انگیز را تجربه کرده و سرشت جنبشی خود را از دست داده است. خودسازماندهی فعال و مبارزه مشترک علیه ستم جنسیتی  در اقتصاد، دولت و زندگی روزمره، عقب گرد داشته و افرادی از کنشگران پیشین جنبش زنان به طور منفرد،در سیستم مسلط و بیش از همه در بخش های آکادمیک و دولتی آن به جایگاه معینی  دست یافته اند. آن بخش از ساختارهای فمینیستی که هنوز باقی مانده اند به ندرت  با توده های  وسیع زنانی که کار مزدی می کنند، ارتباط دارند.چرا چنین شده است؟
                                                                                                                                              ادامه
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر